• 20% korting op Microsoft & Nuance
 • Coupon code: Summer20
Angebote in:
Angebote noch:

*uitgezonderd Office 365

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Inhoudsopgave
 6. Verlening van gebruiksrechten
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken
 8. Toepasselijk recht
 9. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van BESTSOFTWARE Ltd. (hierna "Ondernemer"), van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van in digitale vorm gecreëerde en verstrekte gegevens (digitale inhoud), die een consument of Ondernemer (hierna "Klant") met de Ondernemer sluit met betrekking tot de door de Ondernemer in zijn online winkel beschreven digitale inhoud. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die, wanneer hij een rechtshandeling sluit, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De in de online winkel van de ondernemer beschreven inhoud vormt geen bindend aanbod van de ondernemer, maar dient voor het indienen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de ondernemer is geïntegreerd. Nadat de gekozen inhoud in het virtuele boodschappenmandje is gelegd en het elektronische bestelproces is doorlopen, doet de klant een wettelijk bindend contractueel aanbod met betrekking tot de inhoud in het boodschappenmandje door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De Ondernemer kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de Klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant bepalend is, of
 • door de klant de bestelde inhoud te leveren, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat hij de bestelling geplaatst heeft.

Als er verschillende van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod. Als de Ondernemer het aanbod van de Klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Wanneer een aanbod via het online bestelformulier van de Ondernemer wordt gedaan, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Ondernemer opgeslagen en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven, nadat de Klant zijn bestelling verzonden heeft. De Ondernemer maakt de tekst van de overeenkomst niet toegankelijker dan dit.

2.5 Alvorens een bindende bestelling via het online bestelformulier van de Ondernemer in te dienen, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm getoonde informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm vergroot wordt. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, tot hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.7 De verwerking van de bestelling en het contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mail adres dat hij voor de verwerking van de bestelling heeft opgegeven juist is, zodat de door de ondernemer verzonden e-mails op dit adres ontvangen kunnen worden. In het bijzonder moet de Klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de Ondernemer of door derden die door de Ondernemer in opdracht zijn gegeven om de bestelling te verwerken, verzonden worden, afgeleverd kunnen worden.

3) Herroepingsrecht

Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht. Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vind je in de instructies van de contractant over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door de Ondernemer opgegeven prijzen zijn totaalprijzen en inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

4.2 De betalingsmogelijkheden staan aangegeven in de online winkel van de Ondernemer.

5) Beschikbaarstelling van inhoud

Digitale inhoud wordt als volgt aan de klant verstrekt:

6) Verlening van gebruiksrechten

6.1 Tenzij anders vermeld in de beschrijving DeepL in de webwinkel van de ondernemer, verleent de ondernemer de klant het niet-exclusieve recht, onbeperkt in tijd en plaats, om de inhoud voor privé en commerciële doeleinden te gebruiken.

6.2 Het doorgeven van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het bereik van deze AV is niet toegestaan, tenzij de Ondernemer heeft ingestemd met een overdracht van de licentie krachtens het contract aan de derde.

6.3 Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de eenmalige verstrekking van digitale inhoud, wordt de toekenning van rechten pas van kracht wanneer de klant de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De ondernemer kan het gebruik van de contractuele inhoud ook vóór dit tijdstip voorlopig toestaan. Deze voorlopige toestemming houdt geen overdracht van rechten in.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

8) Toepasselijk recht

Als de Licentiehouder optreedt als handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds met zijn maatschappelijke zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien de maatschappelijke zetel van de Licentiegever. Als de Licentiehouder zijn maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de maatschappelijke zetel van de Licentiegever de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, als het contract of vorderingen die uit het contract voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de beroeps- of handelsactiviteit van de Licentiehouder. In de bovenstaande gevallen heeft de Licentiegever echter in elk geval het recht een rechtszaak aan te spannen voor de rechtbank in de vestigingsplaats van de Licentiehouder.

9) Alternatieve geschillenbeslechting

9.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

9.2 De ondernemer is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Laatst bekeken